صفحه خانگی > واشر زغال سنگ>کود سوپر فسفات سه گانه

کود سوپر فسفات سه گانهکود سوپر فسفات سه گانه

کرت‌های اصلی آزمایش به صورت فاکتوریل از دو فاکتور کود شیمیایی نیتروژنه با سه ... 75 kg/ha triple super phosphate with 100 g/ha phosphate Barvar2 and 100...

جزئیات بیشتر

همچنین چهار ترکیب کود زیستی شامل باکتری باسیلوس لنتوس سویة P5 و ... 75 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل در هکتار (N3)، 5 تن کمپوست+10تن کود دامی در هکتار ... compost & 50 kg.ha-1 triple super phosphate were considered in split plots.

جزئیات بیشتر

TSP (Triple Super Phosphate): ... -كاربرد مستقيم آن در توليد كود سوپر فسفات ساده (SSP) و نيترو فسفات غير از دو مورد ياد شده اسيد فسفريك و فسفر عنصري نقش كليدي در ساخت و توليد كليه مواد، تركيبات و مصنوعات فسفردار ايفا مي‌كنند.

جزئیات بیشتر

فاكتور اصلي در سه سطح 0،25،50 كيلوگرم در هكتار كود سوپرفسفات تريپل و ... همچنين اثر متقابل سه گانه فاكتورهاي مورد آزمايش بر روي تعداد غلاف معني دار شد.

جزئیات بیشتر

ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙـﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دو. ﺳـﻄﺢ،. ﺗﻠﻘﻴﺢ. (. ﺑﺮ اﺳﺎس. 100. ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر. ) و ﻋﺪم ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎرور. 2. ﺑﻮدﻧﺪ . آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃـﺮح. ﺑﻠﻮك. ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ...

جزئیات بیشتر

5 مه 2013 ... ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﻏﻠﻈﺖ. Cd. ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد. CDFA. ﺑﻮده اﺳﺖ . اﺳــﺘﻨﺘﺎج. : از ﺑــﯿﻦ ﺳــﻪ ﮐــﻮد ﻣــﺼﺮﻓﯽ ﺗﻨﻬــﺎ راﺑﻄــﻪ ﻣﻌﻨــﯽ. دار ﺑــﯿﻦ ﻣﯿــﺰان ﮐــﻮد ﻣــﺼﺮﻓﯽ ﭘﺘــﺎس...

جزئیات بیشتر

توضیحات: نام عمومی:کود ماکرو مشخصات فنی: کود ماکرو شامل:اوره- فسفات تریبل و ساده-کلرو پتاسیم و غیره. ... فنی: تولید و فروش انواع کودهای شیمیایی از جمله ماکرو-سوپر فسفات-کود. ... نام تجاری :کود های شیمیایی نام علمی: مشخصات فنی: سولفات امونیوم،سولفات دو. ... (فروشنده) سوپر فسفات تریپل Triple super phosphate.

جزئیات بیشتر

کود سوپر فسفات سه گانه,ﻋﻨﻮان ﮐﻮد. ﻫﺎ. ي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ. ﺑﺮ. رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮﯾﺎ. )Glycine max Merrill). رﻗﻢ ﺗﻼر. در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان .... ﮔﺮم ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎك. ﻧﺪاﺷﺖ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اﺛﺮات اﺻﻠﯽ ﺳﻄﻮح .... ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺪاد ﻏﻼف در ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﮔﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻓﺴﻔﺮ و ﻋﺪم ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﺬر ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ. ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﯿﺰان. 73. /. 57.

جزئیات بیشتر

9 دسامبر 2013 ... در سال پر بار 130 گرم P2O5 برابر 270 گرم سوپر فسفات تریپل ... نسل از دهه اول مرداد ماه به بعد با سوراخ نمودن پوسته های سه گانه پسته خارج می شود. .... کود های ازته مناسب باغات پسته کود نیترات آمونیوم ( 33%) و سولفات آمونیوم(...

جزئیات بیشتر

ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه. 50. ﯿﮐ. ﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر اوره، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳـ. ﯿ. ﻢ و. ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮ. ﭙﻞﯾ. ،. ﮐﻮد ﺷ .... ﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺨﻮد، ﻟﻮﺑﯿﺎ ﻟﯿﻤﺎ، ﻟﻮﺑﯿﺎ آردي و ﻏﯿﺮه ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ..... chemical fertilizer application); T2 (NPK): Chemical fertilizer (100 kg h-1 urea, potassium sulfate, triple.

جزئیات بیشتر

Previous:انفجار باریت
Next:سنگ سنگ فرش کردن کارخانه های تولیدی